Regulamin Sklepu

Dział Obsługi Klienta

§ 1 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy whitefoxstore.com działający pod adresem www.whitefoxstore.com prowadzony jest przez Piotra Gruszczyńskiego White Fox zwanego dalej whitefoxstore.com, e-mail: contact@whitefoxstore.com

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego.

 2. Główne cechy świadczeń z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia i inne wymaganych przepisami prawa informacje udostępniane są na stronie internetowej sklepu internetowego.

 3. Porozumiewanie się w ramach sklepu internetowego następuje z użyciem następujących sposobów: strony internetowej sklepu internetowego, poczty elektronicznej lub innych komunikatorów elektronicznych, telefonicznie, pisemnie. Dane adresowe i numerów telefonicznych sklepu internetowego wskazane są na stronie internetowej sklepu internetowego (zakładka: Kontakt).

 4. Regulamin udostępniony jest Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.whitefoxstore.com.

 5. § 2 Definicje

 1. Klient - oznacza każdą osobę przeglądającą treści Sklepu internetowego. Termin „Klient” oznacza także osobę, która dokonała w Sklepie internetowym zakupu towaru.

 1. Konsument - oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 2. Przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 3. Konto - oznacza dostęp do usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiający składanie zamówień oraz modyfikację danych Użytkownika

 4. Pliki Cookies – informacje zapisywane przez serwery należące do  White Fox Store na urządzeniu końcowym Klienta, które mogą zostać odczytane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Sklepu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Złożenie zamówienia jest możliwe w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem założonego Konta, które wymaga wcześniejszej rejestracji przy użyciu do tego dostępnego formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z §4 Regulaminu;

 2. poprzez dokonanie wszystkich kroków niezbędnych do złożenia zamówienia bez rejestracji w Sklepie internetowym.

 1. Złożenie zamówienia bez wcześniejszej rejestracji w Sklepie internetowym wymaga podania niezbędnych danych takich jak: imię, nazwisko, aktualny adres e-mail, numer telefonu, adres miejsca odbioru towaru, dane do faktury (jeżeli inne, niż dane podane wcześniej), a w przypadku Przedsiębiorców także firmę i numer NIP. Skuteczność tak złożonego zamówienia jest uzależniona od mechanizmów służących do potwierdzenia tożsamości polegających na kliknięciu w link nadesłany na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.

 2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do podania innych danych koniecznych do realizacji zamówienia nie wymienionych w punkcie powyżej.

 3. Wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz interesy Whitefoxstore.com, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

§ 4 Rejestracja, zasady dostępu do danych osobowych, cel zbierania danych

 1. Wcześniejsza Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym, aby Klient mógł złożyć zamówienie w Sklepie internetowym. Założenie Konta następuje samoczynnie po złożeniu zamówienia Bez rejestracji.

 2. W celu rejestracji Klient:

  1. wypełnia w formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego wszystkie wymagane pola, w tym ustanawia dla siebie hasło,

  2. składa oświadczenie woli, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu internetowego i akceptuje jego postanowienia,

  3. składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umów obecnych i przyszłych zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego,

  4. przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Whitefoxstore.com poprzez akceptację funkcji „Załóż konto”.

 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza Klient otrzymuje od Whitefoxstore.com drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji Konta („Aktywacja konta”). W potwierdzeniu zawarty jest link aktywacyjny, którego kliknięcie powoduje aktywacje Konta.

 4. Po zalogowaniu się do konta na stronie www.whitefoxstore.com  Użytkownik może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji.

 5. W sytuacji uzasadniającej przypuszczenie, że hasło do Konta danego Użytkownika znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło za pośrednictwem Konta na stronie www.whitefoxstore.com  lub powiadomić o tym www.whitefoxstore.com z wykorzystaniem jednego z dostępnych środków komunikacji.

 6. Podanie danych osobowych w trakcie rejestracji jest dobrowolne, a osobie która udostępnia dane przysługuje prawo do dostępu do nich, poprawiania, usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych lub otrzymywanie informacji handlowych. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych może być w każdym czasie cofnięta poprzez jej odznaczenie na stronie www.whitefoxstore.com  w zakładce „Moje Konto” w panelu użytkownika.

 7. Dane udostępniane przez Klientów podczas rejestracji przechowywane są na serwerach Whitefoxstore.com, który jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Whitefoxstore.com stosuje środki techniczne i zabezpieczenia ochrony danych osobowych odpowiadające warunkom rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

 8. Dane udostępniane przez Klientów podczas rejestracji, określone w §3 ust. 3 Regulaminu mogą być wykorzystywane przez Whitefoxstore.com i  firmę PRINT VISION Sylwia Chmielecka Ględowo 51, 77-300 Człuchów, NIP: 8431493388 w celu zawarcia umów i realizacji zamówień, jak również do wewnętrznych celów Whitefoxstore.com i  dotyczących ewidencjonowania sprzedaży w Sklepie internetowym, w celu podatkowym czy też przygotowywania dokumentów do dalszego rozwoju firmy White Fox.

 9. Whitefoxstore.com informuje, że zawieranie umów sprzedaży w sklepie internetowym następuje drogą elektroniczną, w ramach której adres e-mail i hasło Użytkownika stanowią wyłączny sposób jego identyfikacji przez whitefoxstore.com l i zamówienia skutecznie złożone z użyciem www elementów będą prawnie wiążące dla stron. Whitefoxstore.com informuje, że nigdy nie żąda podania adresu e-mail i hasła w treści maila, czy też w innym miejscu niż strona sklepu internetowego.

 10. Klientom/Użytkownikom sklepu internetowego nie są dostarczane na podane adresy poczty elektronicznej treści o charakterze bezprawnym.

§ 5 Polityka Prywatności

§1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest firm White Fox Piotr Gruszczyński z siedzibą w Krakowie 30-530, ul. Krakusa 24/4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 6792993912, REGON: 361964439.

2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

3. Na niniejszej stronie internetowej stosujemy się do RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE].

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używamy m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane osobowe podawane w formularzu rejestracyjnym oraz w formularzu kontaktowym na niniejszej stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

1. Właściciel niniejszej witryny jest administratorem danych odwiedzających ją osób. Oznacza to, że jeśli wypełnisz nasz formularz kontaktowy, przetwarzamy takie Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane Twojej firmy, adres IP.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności (j.w), w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści witryny, oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

3. Każda osoba, której danymi administrujemy ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji właściciela witryny jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: contact@whitefoxstore.com

4. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej łącznie jako Klienci.

5. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie.  

6. W przypadku rejestracji Konta Klienta w Sklepie, Klient podaje następujące dane: a) imię i nazwisko; b) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość); c)numer telefonu; d) adres e-mail; e) w przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

7.Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta Klienta.

8. W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze sklepem (wiadomość elektroniczna, telefon, messenger itp.) przekazywane są następujące informacje: a)adres e-mail; b)imię i nazwisko; c)adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość); d)numer telefonu. W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

9. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

10. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

§ 3 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta Klienta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego Konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia.

W przypadku dokonania zakupu w Sklepie lub poprzez złożenia zamówienia drogą elektroniczną typu email dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcom: a)Drukarnia b)Firma Kurierska  c) Poczta Polska

2.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

3.W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system polcard.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 92), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061293.

4.W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Administrator będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

§ 4 Dostęp do danych

1.Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy.

Administrator nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

2. Właściciel witryny ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

3. Właściciel witryny  nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

§3. Pliki cookies

1. Witryna whitefoxstore.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Pliki cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy White Fox Piotr Gruszczyński w celu optymalizacji działań.

3.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych: contact@whitefoxstore.com

Pozostałe postanowienia

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. O zamiarze wprowadzenia zmian poinformuje na swojej stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.

§ 6 Informacje o towarach, cenach oraz kosztach dodatkowych

 1. Sklep internetowy umożliwia Użytkownikom w szczególności:

 • składanie zamówień na towary i usługi dostępne w Sklepie internetowym oraz zawieranie umów na odległość,

 • uzyskiwanie informacji o towarach oraz usługach dostępnych w Sklepie internetowym.

Informacja o towarach i usługach przedstawiona na stronie Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią one ogłoszenie i informację whitefoxstore.com o towarach możliwych do zakupu poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika, które stanowi ofertę zakupu na stronie Sklepu internetowego oraz sugerowany cennik towarów, które to stanowią zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Sugerowane ceny i inne należności do zapłaty przedstawione na stronie Sklepu internetowego zawierają należne podatki. Cena określa wyłącznie koszt nabycia towaru lub usługi. Dostawa towarów podlega odrębnej opłacie, której wysokość uzależniona jest od wybranego sposobu dostawy. Wszelkie należności objęte obowiązkiem zapłaty przez Użytkownika/Klienta wskazywane są w procedurze składania zamówienia przed jego złożeniem i wymagają potwierdzenia przez Użytkownika/Klienta.

§ 7 Zawarcie umowy sprzedaży towarów i/lub usług

 1. Zamawiania towarów i usług przedstawionych na stronie internetowej Sklepu internetowego dokonywane są z obowiązkiem zapłaty (w związku z tym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na opis towaru/ów, kosztów ich zakupu, kosztów zamawianych usług i parametry techniczne). Klient/Użytkownik wybiera dany/e towar/y lub usługę/i przedstawiony/e na stronie Sklepu internetowego. Po dokonaniu wyboru towaru/usługi Klient/Użytkownik klika w funkcję „Zamów”, umieszczoną przy opisie wybranego towaru/ów lub usług. Usuwanie towaru/ów lub usług z koszyka odbywa się poprzez kliknięcie w funkcję „usuń” w koszyku. Lub w przypadku braku aktywnej funkcji koszyka i "Zamów" klient kontaktuje się za pomocą maila podanego przy każdym produkcie lub formularza kontaktowego na www.whitefoxstore.com.

 2. Po zakończeniu wyboru towaru/ów lub usług (w tym sposobu dostawy i formy płatności) oraz po wypełnieniu wymaganych pól formularza zamówienia Użytkownik klika w funkcję „Zamów i Zapłać” co oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”. Powoduje to otrzymanie przez Sklep internetowy wiadomości o chęci zawarcia umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku - złożenie oferty zakupu. Realizacja zamówień przez Sklep internetowy wymaga potwierdzenia obowiązku zapłaty przez nabywcę towaru lub usługi. Lub w przypadku kontaktu mailowego, po wystawieniu faktury przez White Fox klient ma obowiązek zapłaty za złożone zamówienie mailowo.

 3. Klient, który dokonał uprzednio rejestracji (założenia Konta) w sposób opisany w §4 Regulaminu po kliknięciu w funkcję „Zamów i Zapłać” kończy etap składania zamówienia. Lub nawiązanie kontaktu mailowego i zapłata wystawionej faktury kończy etap składania zamówienia.

 4. Klient, który składa zamówienie bez uprzedniej rejestracji jest obowiązany postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego oraz wypełnić wszystkie pola wymagane do zawarcia i wykonania umowy. Pola wymagane będą wyraźnie zaznaczone jako konieczne do wypełnienia, o czym Klient zostanie poinformowany.

 1. Użytkownik dokonuje płatności za pośrednictwem płatności przelewem i seriwsów płatności internetowej. Po otrzymaniu przez whitefoxstore.com płatności realizowana jest dostawa towaru.

 2. Whitefoxstore.com przesyła Użytkownikowi/Klientowi na wskazany adres poczty elektronicznej komunikat w formie pliku zamkniętego PDF zawierający Fakturę wraz z informacjami wymaganymi przez przepisy prawa, stanowiącymi integralną część zawartej umowy na odległość. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

 3. Umowa sprzedaży towaru/ów i/lub usług pomiędzy whitefoxstore.com a Użytkownikiem/Klientem zawierana jest w języku polskim i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego.

 4. Whitefoxstore.com wystawia faktury oraz korekty faktur w formie elektronicznej PDF, zapewniając autentyczność i integralność dokumentu. Dokumenty sprzedaży w wersji papierowej może zostać przesłany listownie na prośbę Użytkownika/Klienta pod wskazany adres.

 5. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży do obowiązków Konsumenta należy odbiór towaru i jego sprawdzenie po odebraniu przesyłki od kuriera oraz dokonanie zapłaty ceny określonej w potwierdzeniu zawarcia umowy.

 6. W przypadku, gdy Konsument zawiera z whitefoxstore.com umowę:

 • o świadczenie usług, których wykonywanie ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, whitefoxstore.com informuje, że: i) przed zawarciem takiej umowy wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego żądanie rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; ii) Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy, jednakże w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, koszty spełnionych świadczeń do chwili odstąpienia od umowy obciążają Konsumenta. Sposób ustalenia tych kosztów określa §9 ust. 1 pkt c) Regulaminu. Informacje o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania określa §9 ust. 1 - 8 Regulaminu.;

 • o świadczenie usług, które zostaną wykonywanie w pełni przez whitefoxstore.com, informuje, że: i) przed zawarciem takiej umowy wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnej zgody na wykonanie usługi w pełni; ii) Konsument traci prawo do odstąpienia od takiej umowy po spełnieniu świadczenia przez whitefoxstore.com;

 • dostarczenia materiałów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego whitefoxstore.com (m.in tapety), whitefoxstore.com informuje, że: a. dokonanie płatności przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem wyraźnej zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy informując jednocześnie, że wiąże się to z utratą prawa do odstąpienia od takiej umowy; b. Konsument traci prawo do odstąpienia od takiej umowy jeśli wyraził powyższą zgodę i został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy: c. po zawarciu umowy whitefoxstore.com dostarcza Konsumentowi potwierdzenie jej zawarcia wraz z informacją o udzieleniu przez Konsumenta zgody na dostarczenie materiałów w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia.

§ 8 Statusy zamówień, formy dostawy towaru, sposoby płatności, koszty i termin dostawy, odbiór towaru

 1. Statusy zamówień - szczegółowe informacje dla Użytkownika o zamówieniu przesyłane przez whitefoxstore.com w wiadomościach e-mail. Zamówienia otrzymują opisowe statusy informujące Użytkownika o etapie przetwarzania zamówienia w systemach informatycznych whitefoxstore.com.

  1. przesyłka kurierska wysyłana z magazynu firmy pośredniczacej lub bezpośrednio siedziby firmy  White Fox  pod wskazany adres przez Klienta

  2. ograniczenia dotyczące dostaw: dostawy realizowane są na terenie Polski, w godzinach od 9 do 17 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

 2. Akceptowane przez Sklep internetowy sposoby płatności,

  1. przelew na konto bankowe whitefoxstore.com (płatność online lub tradycyjny przelew bankowy),

  2. płatności internetowe obsługiwane przez serwisy płatności internetowej (PayU, PayPal).

 1. Koszty dostawy towaru wyświetlane są na stronie Sklepu internetowego podczas składania zamówienia przez Użytkownika/Klienta lub w mailu wysyłanym Klientowi razem z całkowitymi kosztami towaru.

 2. Termin zapłaty:

  1. Użytkownik/Klient może dokonać płatności po prawidłowo złożonym zamówieniu z obowiązkiem zapłaty przechodząc do następnego etapu, który następuje po złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty lub poprzez kontakt mailowy ze Sklepem, podany przy każdym produkcie lub poprzez formularz kontaktowy.

 3. Zapłata za zakupione towary lub usługi powinna nastąpić w jednej z form wskazanych na stronie internetowej Sklepu internetowego według wyboru nabywcy towaru lub usługi. Niewykonanie obowiązku zapłaty wstrzymuje realizację zamówienia.

 4. Termin dostawy:

  1. zamówione towary dostarczane są zgodnie z wybraną metodą transportu. Zamówienia realizowane są w terminie od 7 do 10 dni roboczych. W przypadku wybrania przez Użytkownika/Klienta jako sposobu płatności przelewu bankowego lub płatności za pośrednictwem serwisów płatności internetowych - czas dostawy towaru liczony jest od momentu zaksięgowania przez whitefoxstore.com wpłaty.

  2. w sytuacjach wyjątkowych lub w odniesieniu do produktów na zamówienie, termin dostawy towaru/ów może przekraczać 10 dni, whitefoxstore.com poinformuje o tym fakcie Użytkownika/Klienta w trakcie składania zamówienia lub e-mailem albo telefonicznie, umożliwiając Użytkownikowi dokonanie wyboru - odstąpienie od umowy sprzedaży lub oczekiwanie na wydłużony termin dostawy towaru/ów.

 5. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umów przesyłka powinna być sprawdzona, przy odbiorze od kuriera Użytkownik/Klient powinien sprawdzić jej stan, a w przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia odmówić przyjęcia przesyłki, po czym powinien sporządzić z udziałem kuriera odpowiedni protokół oraz poinformować o tym fakcie whitefoxstore.com za pomocą dostępnych środków komunikacji. 

§ 9 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość, składając whitefoxstore.com oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznika nr 2 do ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz załącznik do Regulaminu. Korzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe. Whitefoxstore.com nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. 

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim whitefoxstore.com przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy:

  1. whitefoxstore.com ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

  2. whitefoxstore.com może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  5. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  7. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 Procedura reklamacji

 1. Whitefoxstore.com przyjmuje i rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi, dotyczące towarów zakupionych w Sklepie internetowym. Zgłoszenia reklamacyjne, drogą mailową pod adresem contact@whitefoxstore.com. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są drogą mailową pod adresem  contact@whitefoxstore.com.

 2. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany na podstawie udzielonej gwarancji towar należy dostarczyć do whitefoxstore.com wraz z dowodem zakupu oraz dowodem reklamacji (wydrukowana faktura PDF, zdjęcie dokumentujące wadliwy towar). Wskazane jest przesłanie przez Klienta opisu występującej wady na adres contact@whitefoxstore.com wraz z określeniem swoich żądań.

 3. Z uwagi na konieczność właściwej weryfikacji zgłaszanych wad, reklamowany towar powinien być kompletny (razem z oryginalnym opakowaniem), które mają wpływ na jego funkcjonalność lub mogą stanowić przyczynę lub jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru.

 4. Towar powinien zawierać opakowanie pozwalające na jego bezpieczny transport do i z serwisu. Wskazane jest użycie w tym celu oryginalnego opakowania towaru, gdyż zostało ono zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczne transportowanie towaru.

 5. Pytania lub uwagi dotyczące działania Sklepu internetowego prosimy kierować pod adres: contact@whitefoxstore.com

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Whitefoxstore.com informuje, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie ze Sklepu internetowego, a wynikające z przyczyn technicznych (konserwacje, przeglądy itp.) lub z innych przyczyn od niego niezależnych.

 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności takich jak: mediacja (w ramach której konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają nieporozumienie przy udziale mediatora), czy sądownictwo polubowne (rozpoznanie sporu następuje przez arbitra, niezależnego specjalistę rozstrzygania sporów), które to sposoby są oparte na zasadzie dobrowolności. Skorzystanie z nich wymaga złożenia przez Konsumenta odpowiedniego wniosku w instytucji zajmującej się polubownym rozstrzyganiem sporów, tj. w szczególności: powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów (udzielających bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu konsumenta z przedsiębiorcą), organizacji społecznych do spraw ochrony konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej (stały polubowny sąd konsumencki, mediacja). Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych ww. instytucji. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Whitefoxstore.com zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.

Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem http://whitefoxstore.com/en/info/3-terms-and-conditions-of-use

Regulamin w brzmieniu obowiązującym Klienta, może być również przesłany nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie w formie pisemnej lub elektronicznie.

Data opublikowania regulaminu 07.08.2015 r. Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych w Sklepie internetowym od dnia 10.08.2015 r.